Ogólne warunki reklamacji

Wstęp

Zasady składania reklamacji definiują postępowanie klienta oraz firmy Bata w przypadku, gdy pomimo wszelkich starań dokonanych przez spółkę Bata w dążeniu do zachowania najwyższej jakości pojawi się po stronie klienta uzasadniony powód do zgłoszenia reklamacji.

Artykuł I

Prewencja
 • Podczas wyboru towaru ważne jest, aby wybrany typ oraz rozmiar produktu dokładnie odpowiadał potrzebom klienta. Klient przed kupnem powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie produktu, sposób wykonania, materiały i sposób pielęgnacji. Tylko towar odpowiednio wybrany ze względu na funkcjonalność oraz rozmiar może spełnić wymogi i zapewnić wysoką wartość użytkową.
 • Przez cały czas używania towaru ważne jest, aby klient stosował się do podstawowych zasad użytkowania danego produktu. Zwłaszcza należy wziąć pod uwagę wszelkie czynniki mające negatywny wpływ na jego prawidłowe użytkowanie oraz jego trwałość, np.: zbytnia intensywność w użytkowaniu produktu, używanie w niewłaściwy sposób.
 • Następnym warunkiem, który należy spełnić w celu utrzymania produktu w dobrym stanie oraz zachowania go funkcjonalnym jest regularna pielęgnacja. Należy zdać sobie sprawę, że niepoprawna bądź niedostateczną pielęgnacją towaru skracamy czas jego pełnej funkcjonalności.
 • Bata dostarcza swoim klientom wystarczająca ilość informacji potrzebnych dla poprawnej pielęgnacji wszystkich rodzajów sprzedawanych towarów. Dla zapewnienia właściwej pielęgnacji produktów stosuje się różne środki sprzedawane w sklepach firmy Bata.

Artykuł II

Podstawowe warunki reklamacji
 • W przypadku, pojawienia się w zakupionym towarze, w okresie gwarancyjnym niezgodności towaru z umową (wady), klient ma prawo daną wadę reklamować.
 • Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.
 • Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest jego naturalne zużycie (np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia), niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie.
 • W przypadku, gdy klient skorzysta z prawa do reklamacji w odpowiedni sposób, kierownik sklepu bądź uprawniony do tego pracownik ma obowiązek poinformować o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacja uważana jest za poprawną, jeśli reklamowany towar jest kompletny oraz spełnia podstawowe zasady higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy. Firma Bata ma prawo nie przyjąć do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higienicznych
 • Reklamacja wraz z usunięciem wady zostanie załatwiona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Kierownik sklepu bądź uprawniony do tego pracownik, w szczególnych przypadkach może po uzgodnieniu z klientem okres ten przedłużyć.

Artykuł III

Miejsce oraz sposób zgłoszenia reklamacji
 • Klient może zgłosić reklamację w którymkolwiek sklepie Bata. Klient zgłasza reklamację osobiście, bądź drogą pocztową. Zakup reklamowanego towaru w sklepie Bata powinien klient udowodnić dokumentem potwierdzającym jego zakup. W przypadku nie posiadania takiego dokumentu klient ma obowiązek udokumentować w jakiś inny sposób, że towar nabył w sklepie Bata.
 • Kierownik sklepu bądź uprawniony pracownik ma obowiązek wydać klientowi potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, w którym muszą być zawarte informacje o czasie i sposobie rozpatrzenia.
 • W momencie, kiedy klient zgłosi konkretną reklamację, np.: chcąc uzyskać zniżkę bądź usunięcie wady, zobowiązany jest nie zmieniać typu reklamacji, aż do czasu ewentualnego uzgodnienia z kierownikiem bądź uprawnionym pracownikiem.

Artykuł IV

Okres rozpatrzenia reklamacji
 • Reklamacja musi być zgłoszona przed upływem 2 miesięcy, natychmiast po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową (wady) .Ewentualne dalsze używanie produktu może przyczynić się do dalszego pogorszenia stanu produktu i może być powodem odrzucenia reklamacji. Okres gwarancyjny to 24 miesiące, liczone od momentu zakupu towaru.
 • Spółka Bata ma obowiązek wydać klientowi potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji, o sposobie naprawy usterki i czasie trwania reklamacji. Jeżeli wynikiem reklamacji jest wymiana produktu, okres gwarancyjny zaczyna się na nowo od momentu otrzymania nowego produktu. W przypadku wymiany części, nowy okres gwarancyjny wiąże się na daną część.
 • Okresu gwarancji nie można mylić z trwałością produktu, czyli okresem czasu, podczas, którego w przypadku odpowiedniej pielęgnacji i sposobu używania może produkt wytrzymać.

Artykuł V

Usuwalne wady
 • Usuwalne wady to wady, które można poprzez naprawę usunąć, nie zmieniając przy tym wyglądu, funkcji oraz jakości towaru.
 • W przypadku pojawienia się takiej wady klient ma prawo na bezpłatne oraz szybkie jej usunięcie. Firma Bata ma obowiązek usunąć wadę bez zbędnego zwlekania, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 • O naprawie decyduje kierownik sklepu bądź uprawniony do tego pracownik, który uzgodni termin odebrania naprawionego produktu, ew. odesłania go pocztą
 • W uzasadnionym przypadku klient może żądać wymiany produktu (można wymienić na jakikolwiek inny towar). Jeśli wymiana jest niemożliwa, klient może domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy.
 • Klient może żądać wymiany produktu (można wymienić na jakikolwiek inny towar) albo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
  • reklamacja nie została załatwiona w ciągu 14 dni od dnia jej rozpatrzenia i nie doszło do innej umowy
  • reklamowana niezgodność towaru z umową (wada) nie została poprzez naprawę usunięta.

Artykuł VI

Nieusuwalne wady
 • Nieusuwalna wada to taka, która jest niemożliwa do usunięcia, bądź po ocenie stanu wymaga nadmiernych kosztów.
 • W przypadku, w którym chodzi o nieusuwalną wadę, która nie pozwala na użytkowanie produktu klient ma prawo:
  • żądać wymiany towaru na nowy, bez wad (można wymienić na jakikolwiek inny towar, w tej samej cenie)
  • odstąpić od umowy
 • W przypadku, gdy charakter niezgodności towaru z umową (wady) umożliwia jego normalne użytkowanie (np. wada estetyczna), a klient nie wymaga wymiany towaru, ma on prawo do odpowiedniego obniżenia ceny, lub do odstąpienia od umowy. Obniżka ceny odpowiada charakterowi wady, stopniowi zużycia towaru, okresie jego użytkowania i możliwościom dalszego użytkowania.

Artykuł VII

Niezgodność towaru z umową kupna
 • Firma Bata jest odpowiedzialna za to, że sprzedawany towar jest przy odbiorze przez klienta w zgodzie z umową kupna, zwłaszcza, że jest bez wad. Zgoda z umową kupna oznacza, że towar ma właściwości i przeznaczenie takie, jakie opisuje spółka Bata, albo właściwości i przeznaczenie typowe dla tego rodzaju towaru.
 • Niezgodność towaru z umową kupna, która pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od dnia odebrania towaru, oznacza niezgodność już istniejącą podczas zakupu towaru, o ile jest w zgodzie z charakterem towaru. Niezaliczany jest do tego przypadek,w którym klient przed odebraniem towaru o niezgodności wiedział, bądź sam do niej doprowadził. W przypadkach,·kiedy to nie jest w zgodzie z charakterem materiału, chodzi przede wszystkim o zmiany rozmiarów w wyniku naturalnej zmiany materiału bądź w wyniku zużycia towaru.
 • W przypadku, gdy towar po odebraniu nie jest w zgodzie z umową kupna firma Bata ma obowiązek bez zbędnego zwlekania doprowadzić towar do stanu, w którym będzie umowie kupna odpowiadać, poprzez naprawę bądź wymianę (można wymienić na jakikolwiek inny towar, w tej samej cenie). Jeśli nie ma takiej możliwości klient może żądać odpowiedniej obniżki ceny bądź odstąpić od umowy.
 • Niezgodność towaru z umową kupna, która pojawi się po ··upływie 6 miesięcy od daty zakupu rozpatrywana jest według artykułów V i VI.

Ogólne warunki rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych opracowano na podstawie Ustawy szczegółowych dnia 27 lipca 2002r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U. Nr 141, poz.1176)